Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
„PLATFORMY INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –
POROZUMIENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”

1. CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka“) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez „Platformę Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” z siedzibą w Otrębusach („PION”), tj.:

Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

a) Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie

lub

b) „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie;

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

„Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej”
ul. Kępińska 90
05-805 Otrębusy
(„Administrator”, „my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na w/w adres korespondencyjny bądź pod adresem e-mail: [odo@pi-on.pl]

3. JAKIE INFORMACJE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ZBIERAMY

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością na Stronie Internetowej. Będą to w szczególności informacje podawane przez Ciebie w formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy zbieramy informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie aplikowania na wybrane stanowisko pracy, w szczególności w związku z wypełnieniem i przesłaniem Formularza rekrutacyjnego zawartego na Stronie Internetowej wraz z dokumentem CV oraz w trakcie spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji e-mail. Będą to w szczególności: imię, nazwisko, dane do kontaktu, dane nt. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane – o ile postanowiłeś/aś je przekazać PION dla celów aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Kontrahenta, którego reprezentujesz, dla celów zawarcia lub realizacji zawartej umowy. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego Kontrahenta, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

Jeżeli jesteś Usługodawcą zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie w przesyłanych dokumentach, w trakcie rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Będą to w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w tym: imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu, informacje dot. łączącej nas umowy. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Usługodawcy zbieramy informacje przekazywane nam przez Ciebie lub przez Usługodawcę, którego reprezentujesz dla celów zawarcia i realizacji umowy z Usługodawcą. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa reprezentowanego Usługodawcy, adres korespondencyjny, adres e-mail (służbowy), nr telefonu (służbowy).

4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a) skontaktowania się z Tobą i obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego,

b) udostępnienia Twoich danych osobowych Podmiotom Współpracującym z PION dla potrzeb obsługi zgłoszenia,

c) w celach niezbędnych do administrowania (zarządzania) Stroną Internetową;

na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

Jeżeli jesteś Usługodawcą, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Usługodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. Podmiotom Współpracującym z PION w zakresie aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, tj. Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie oraz „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie;
 2. podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 3. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne i inne).

W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane – tj. kontaktu / obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Stroną Internetową.  

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu realizacji celu w jakim dane zostały zebrane, tj. aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia. Jeżeli zdecydujesz się cofnąć udzieloną zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane najdłużej do czasu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, Usługodawcą bądź Przedstawicielem Usługodawcy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat) i przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

7. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail, wskazanym w pkt 2 Polityki.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE

Podanie przez Ciebie danych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:

 1. uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą;
 2. uniemożliwi nam podjęcie względem Ciebie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia;
 3. uniemożliwi Ci wzięcie udziału w procesach rekrutacji prowadzonych przez Podmioty Współpracujące z PION.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.